Posters

We colour your ideas

Bij het bestellen stemt u in met de voorwaarden.

Art. 1. De door Jary’s Digital Printing BVBA uitgevoerde werken en leveringen geschieden uitsluitend overeenkomstig de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot reproductie van documenten. Onder documenten worden tevens verstaan alle soorten materiaal van de klant, alsook digitale gegevens en media van welk soort ook.

Art. 2. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich echter het recht een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. Het vermelden van leveringstermijnen houdt geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst leiden. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich het recht de prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeen-komst wijzigingen voordoen in de prijs van de energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestand-delen van de kostprijs.

Art. 3. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar op 30 dagen einde maand. De in ontvangst te nemen goederen dienen ter plaatse worden nagezien door de klant. Klachten na levering of ontvangst zullen niet meer worden aanvaard. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige schriftelijke aanmaning, een intrest aangerekend worden van 1% per maand. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een contractuele schadevergoeding voor de invordering

ervan aangerekend worden van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

Art. 4. De aansprakelijkheid inzake de aan Jary’s Digital Printing BVBA toevertrouwde documenten is beperkt tot de originele documenten, met uitsluiting van om het even welke andere schade, en is tevens beperkt tot een maximaal bedrag van 10 euro. Jary’s Digital Printing BVBA neemt geen enkel verantwoordelijkheid op inzake delicate originelen, documenten in slechte staat of digitale gegevens.

Art. 5. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich het recht voor de documenten of materiële bescheiden, welke het onderwerp van reproductiewerk hebben uitgemaakt, te behouden tot de volledige betaling van de factuur zowel de hoofdsom, intresten en kosten.

Art. 6. Vanaf de beschikbaarheid van het reproductiewerk vallen de risico’s en kosten ten laste van de klant alsook tijdens de levering.

Art. 7. De klant verklaart uitdrukkelijk dat al het reproductiewerk dat aan Jary’s Digital Printing BVBA wordt overhandigd, niet is onderworpen aan één of ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht, merken of design, patentwerken of om het even welk ander recht. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe Jary’s Digital Printing BVBA te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid in deze en haar bij gebeurlijke inbreuk schadeloos te stellen voor alle gevolgen. Tevens behoudt Jary’s Digital Printing BVBA zich het recht voor een werk te weigeren indien in strijd met enige

wetsbepaling. In dat geval zullen de reeds gedeeltelijk uitgevoerde werken door de klant dienen te worden vergoed.

Art. 8. Jary’s Digital Printing BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige bedrijfsstoornis en/of onvoorziene gebeurtenis waardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt. Zij heeft het recht de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte op te schorten of te onthouden, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

Art. 9. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen en meer bepaald de Vrederechter van het 7de kanton te Antwerpen voor geschillen die onder de algemene bevoegdheid van de Vrederechter vallen.

Art. 10. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald.

Art. 11. De prijs omvat het automatisch binnenhalen van een bestelling, het binnenhalen van de te drukken bestanden, het digitaal drukken, het afwerken van de doorschrijfdocumenten en de levering van de documenten te organiseren.

Art. 12. De levertermijn van de documenten wordt informatief vermeld en kan bij laattijdige levering, nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Art. 13. De risico’s van het stockeren van documenten vanaf de 5de werkdag na bestelling tot op het tijdstip van

afhaling door de klant zijn ten laste van de klant.

Art. 14. Schade opgelopen tijdens het transport van de pakketjes, kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. In geval van schade trachten wij te bemiddelen tussen de klant en de pakketjes dienst, doch zonder enige vorm van verantwoordelijkheid in deze op ons te nemen. Deze bemiddeling kan enkel geschiedden indien wij de nodige informatie met betrekking tot de schade ( foto’s e.a. ) van de klant mogen ontvangen en er bereidheid is bij de pakketjesdienst om over de schade te communiceren. Doorschrijf en Jary’s digital Printing behouden zich het recht om geen bemiddeling rond schade op te starten zonder zich daarover te moeten verantwoorden.

Art. 15. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich het recht om een bestelling te weiger en dit zonder zich daarover te moeten verantwoorden.

Art. 16. Het uploaden van een PDF bestand door de klant ontslaat Jary’s Digital Printing BVBA van alle verantwoordelijkheid voor, tijdens en na het drukken van vastgestelde fouten, weglatingen in geval van kwaliteitsgebrek te wijten aan de grafische elementen die door de klant worden geleverd. Inhoudelijk, noch naar vorm of kwaliteit wordt een extra controle door Jary’s Digital Printing BVBA voorzien. Jary’s Digital Printing BVBA kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor het drukken van kwalitatief mindere documenten.

Art. 17. Elke fout of gebrek te wijten aan Jary’s Digital Printing BVBA in het digitaal drukken van de documenten

zal aanleiding geven tot de vervanging van de niet-conforme exemplaren zonder andere verantwoordelijkheid. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. In geval van herdruk, moeten de betwistbare exemplaren ons in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden

Art. 18. Elke klacht of protest moet per aangetekende brief met ontvangstbericht uiterlijk binnen de vijf dagen na ontvangst van de eerste levering geformuleerd worden. Als Jary’s Digital Printing BVBA binnen deze termijn van 5 dagen geen klacht ontvangt, heeft dat tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft.

Art. 19. Jary’s Digital Printing BVBA verbindt er zich alleen toe om de grijswaarden, kleuren en lijndikten van de bestanden terug te geven zoals de drukmachines en drukpersen ze teruggeven. De zichtbare kleuren, grijswaarden en lijndikten op een computerscherm of printer afdruk zullen niet precies dezelfde zijn als die van de definitieve digitale drukwerken. Eveneens de volmaakte onveranderlijkheid van de kleuren en de registratie worden niet gewaarborgd; een afwijking hierop kan geen reden van weigering vormen. Bovendien, en volgens de toleranties die in de grafische industrie worden toegelaten, aanvaardt de klant dat de geleverde hoeveelheden tot 10% meer of minder dan het besteld aantal exemplaren kunnen variëren. Volgens de gebruiken in de drukkerij, bestaan er ook toleranties van 8% op de papierdikte en van 5 tot 10% op het grammage.

Art. 20. Gevallen van overmacht ontheffen Jary’s Digital

Printing BVBA van iedere aansprakelijkheid. Voorbeelden van overmacht zijn alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling door Jary’s Digital Printing BVBA verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de verbintenissen.